Tüüptingimused


 

 

1. Tüüptingimused märksõna reklaamile ja SEO teenusele:

  1. Käesolevad tüüptingimused on Tellija poolt kinnitatud hinnapakkumise lahutamatu osa.

  2. Käesoleva lepingu alusel võtab Turundus OÜ (edaspidi Turundus) Tellijalt vastu tellimuse avaldada Tellija esitatud info Turundus poolt hooldatavates interneti andmebaasides.

  3. Pakkumise kinnitamisega annab Tellija Turundus-le loa andmeid töödelda, sh. neid salvestada, avaldada ja edastada.

  4. Pakkumise kinnitamisega kinnitab Tellija andmete õigsust.

  5. Turundus ei ole kohustatud täitma tellimust, mis on vastuolus kehtivate õigusaktide või heade tavadega. Turundus -l on õigus keelduda lepingu täitmisest, sh. kustutada interneti andmebaasist seal juba avaldatud andmed, kui ilmneb, et need ei ole kooskõlas õigusaktide nõuete või reklaamieetikaga.

  6. Turundus ei vastuta kolmandate osapoolte osutavate teenuste toimimise eest.

  7. Tellijal on õigus kirjaliku taganemisavalduse alusel lepingust taganeda ja tellimus täielikult või osaliselt tühistada 10 päeva jooksul pärast pakkumise kinnitamist. Sellisel juhul on Tellijal õigus saada tagasi 80% haldustasust.

  8. Tühistamise korral peale 10 päeva möödumist on Turundus -l õigus nõuda tühistustasu, mille suurus on 100% lepingutasust või 4 kuud pakkumise summast.

  9. Google haldus lepitakse kokku kuutasuna etteteatamisega 4 kuud. Google märksõnade eest tasutud ettemaksu Tellijale ei tagastata.

  10. Turundus -l on õigus lepingust taganeda ja/või jätta andmed vastava(te)s kataloogi(de)s avaldamata ning kustutada andmed interneti andmebaasist, kui Tellija ei ole oma lepingujärgseid makseid tasunud vastavalt arves toodud tingimustele.

  11. Tellija poolt maksete mittetähtaegse tasumise korral on Turundus õigus nõuda viivist 0,5 (null koma viis) protsenti päevas tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

  12. Turundus võib teenuse osutamise ajutiselt katkestada, kui see on vältimatu seoses tehniliste või programmiliste parandustööde või muutustega. Turundus teeb kõik endast oleneva, et tagada katkestuse lühiajalisus.

  13. Juhul kui teenuse katkestamine on Turundus süül, siis pikendatakse Tellija leping katkestuse perioodi võrra.

  14. Tellija poolt soovitud Google märksõnade avaldamine toimub peale Turundus poolt esitatud arve tasumist 4 tööpäeva jooksul.

  15. Google märksõnade paigutamisel Turundus garanteerib tellija poolt valitud märksõnade avaldamise Google esilehel, kuni ettemaksu eelarve lõppemiseni.

  16. Google märksõnade mitteilmumine esilehele, võib tähendada ettemaksu lõppemist ning sellest teatakse Tellijale 4 tööpäeva jooksul.

  17. Turundus -l on õigus määrata Google märksõnade päevane eelarve, mis võib piirata märksõnade näitamist.

  18. Kõikide rahaliste sissenõudmisega seotud kulud kannab Tellija, juhul, kui ta on jätnud täitmata omapoolseid lepingust tulenevad kohustused. Sissenõudmise kulud tuleb katta lepingu väärtusest 25% lepingusumma- ning viiviste ulatuses.

  19. Käesolev leping jõustub peale pakkumise kinnitamist Tellija poolt, e-posti, kirja või muul viisil avaldatud tahteavaldusega. (VÕS § 20)

  20. Käesolev leping kehtib Tellija poolt kinnitatud hinnapakkumisel, kuni kirjaliku avalduse esitamisega 4 kuu etteteatamisega. Periood algab päevast, mil märksõnad on Turundus poolt üles seatud, 4 tööpäeva jooksul pärast arve tasumist Tellija poolt. Juhul kui soovitakse jagada tehtud tööd Google AdWords kontot, siis kokkuleppel summa on 6 kuu keskmine haldustasu. 

  21. Lepingu, sh. arvelduste pärast tekkinud vaidlused püütakse lahendada tellija ja Turundus vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Tallinna kohtus.

2. Tüüptingimused otseposti-reklaamile :

  1. Käesolevad tüüptingimused on Tellija poolt kinnitatud hinnapakkumise lahutamatu osa.

  2. Pakkumise kinnitamisega annab Tellija Turundus-le loa andmeid töödelda, sh. neid salvestada, avaldada ja edastada.

  3. Pakkumise kinnitamisega kinnitab Tellija andmete õigsust.

  4. Turundus ei ole kohustatud täitma tellimust, mis on vastuolus kehtivate õigusaktide või heade tavadega. Turundus -l on õigus keelduda lepingu täitmisest, sh otseposti välja saatmisest, kui ilmneb, et saadetis ei ole kooskõlas õigusaktide nõuete või reklaamieetikaga.

  5. Turundus ei vastuta kolmandate osapoolte osutavate teenuste toimimise eest.

  6. Tellijal on õigus kirjaliku taganemisavalduse alusel lepingust taganeda ja tellimus täielikult või osaliselt tühistada 10 päeva jooksul pärast pakkumise kinnitamist. Sellisel juhul on Tellijal õigus saada tagasi 80% lepingu tasust.

  7. Tühistamise korral peale 10 päeva möödumist on Turundus -l õigus nõuda tühistustasu, mille suurus on 100% lepingutasust.

  8. Turundus -l on õigus lepingust taganeda ja/või jääta välja saatmata tellitud otsepost, kui Tellija ei ole oma lepingujärgseid makseid tasunud vastavalt arves toodud tingimustele.

  9. Tellija poolt maksete mittetähtaegse tasumise korral on Turundus õigus nõuda viivist 0,5 (null koma viis) protsenti päevas tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

  10. Turundus võib teenuse osutamise ajutiselt katkestada, kui see on vältimatu seoses tehniliste või programmiliste parandustööde või muutustega. Turundus teeb kõik endast oleneva, et tagada katkestuse lühiajalisus.

  11. Turundus -l on õigus nõuda masspostituse teenuse arve tasumist 10 päeva peale pakkumise kinnitamist tellija poolt, täitmaks omapoolseid lepingust tulenevaid kohustusi, väljaarvatud juhul, kui tellija on lepingust üles öelnud vastavalt Andmete avaldamise lepingu tüüptingimuste punkt 2.6 nõuete kohaselt.

  12. Otsepostituse läbiviimisel Turundus ei garanteeri iga adressaadi poolt kirja avamist.

  13. Kõikide rahaliste sissenõudmisega seotud kulud kannab Tellija, juhul, kui ta on jätnud täitmata omapoolseid lepingust tulenevad kohustused. Sissenõudmise kulud tuleb katta lepingu väärtusest 25% lepingusumma- ning viiviste ulatuses.

  14. Käesolev leping jõustub peale pakkumise kinnitamist Tellija poolt, e-posti, kirja või muul viisil avaldatud tahteavaldusega. (VÕS § 20)

  15. Lepingu, sh arvelduste pärast tekkinud vaidlused püütakse lahendada tellija ja Turundus vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele Tallinna kohtus.

Töövõtulepingu tüüptingimused
Muudetud viimati: 17.05.2020

1. Garantii

1.1 Töövõtja annab oma loodud projektile garantii ainult juhul, kui kogu projekt on loodud Töövõtja poolt ja Tellijal puudub õigus seda ise muuta ja/või täiendada. Kui Töövõtja teostab töid programmidele, mis ei ole algselt loodud Töövõtja poolt, ei anna Töövõtja tema poolt teostatavatele töödele garantiid.

1.2 Kõik tekkinud programmeerimisvead kohustub Töövõtja parandama tasuta 2 kuu jooksul alates päevast, millal allkirjastati Tellija poolt Töö üleandmis-vastuvõtmise akt või alates päevast, millal Töövõtja on Kodulehe installeerinud Tellija serverisse või virtuaalserveri majutusteenuse pakkuja serverisse.

1.3 Töövõtja kohustub viima parandused sisse 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul pärast Tellijalt vastava teate saamist. Töövõtja teeb omaltpoolt kõik, et parandused saaksid tehtud võimalikult kiiresti.

1.4 Garantii kaotab kehtivuse, kui Tellija on omavoliliselt muutunud Kodulehe programmkoodi pärast Töövõtjaga üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamist või pärast seda kui Töövõtja on Kodulehe installeerinud Tellija või virtuaalserveri majutusteenust pakkuva firma serverisse.

1.5 Need Kodulehel tekkinud vead, mis pole Töövõtja Lepingus fikseeritud tööst tingitud ja mille kõrvaldamisega peab Töövõtja tegelema nii garantiiperioodi vältel või peale garantiiperioodi lõppu, arveldatakse Lepingu väliselt vastavalt Tüüptingimuste Lisa 1 hinnakirja alusel. Sellised vead võivad olla tingitud näiteks Tellija omavolilisest programmkoodi muutmisest või kui Tellija serveris (ka. virtuaalserveri majutusteenuse pakkuja serveris) on toimunud tarkvara või tarkvara versiooni muutus.

2. Lepingu välised teenused

2.1 Kõik Tellija poolt tellitud tööd, mis ei ole kirjeldatud hinnapakkumises, või ületavad kokkulepitud mahu, tasustatakse vastavalt hinnakirjale mis on kirjeldatud Tüüptingimuste lisas 2.

3. Nõuded serverile

Serveris peab olema eelhäälestatud alljärgnev tarkvara:
·PHP4,3 programmeerimiskeele tugi;
·MySQL andmebaasi tarkvara alates versioonist;
·veebiserveri Apache mod_rewrite direktiivi tugi.

4. Tingimused

4.1 Töö üleandmine – vastuvõtmine

4.1 Töö vastuvõtmine Tellija poolt toimub töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega. Tellija kinnitab ka akti sellisel juhul, kui seitsme päeva jooksul ei ole esitatud pretensioone või mõjuvaid põhjuseid, miks tehtud töid ei saa rahuldavaks nimetada.

4.2 Töövõtja esitab Tellijale teostatud töö koos 2 (kahes) eksemplaris Töövõtja poolt allkirjastatud töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Tellija vaatab töö üle ning puuduste mitteavastamisel tagastab Töövõtjale akti 1 (ühes) eksemplari allkirjastatult 7 (seistme) päeva jooksul akti saamisest.

4.3 Juhul, kui töö testimisel või ülevaatamisel leiab Tellija töös olulisi puudusi, esitab Tellija Töövõtjale punktis 4.2 nimetatud aja jooksul motiveeritud põhjenduse puudustega töö vastuvõtmisest keeldumise kohta, kusjuures Tellija peab märkima, millised tööd või töö osa ta vastu võtab ja milliseid töid ja mis põhjusel ta vastu ei võta.
Esitatud pretensiooniga nõustumise korral lepib Töövõtja Tellijaga kokku täiendavas tähtajas töös esinevate puuduste parandamiseks Töövõtja kulul. Parandatud tööd antakse üle punkti 4.2 kohaselt.

4.4 Tellijal ei ole õigust keelduda töö vastuvõtmisest, kui töös ilmnenud puudused on mitteolulised. Mitteoluliseks peavad Pooled puudusi, mis on töö eesmärki silmas pidades ja mõistlikkuse printsiibist lähtudes vähetähtsad. Mitteolulised puudused likvideerib Töövõtja garantiitööde korras 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul pärast Tellijalt vastava teate saamist.

4.5 Juhul, kui Tellijat punktis 4.2 fikseeritud tähtaja jooksul töö üleandmise-vastuvõtmise akti omapoolselt allkirjastatult ei tagasta ega esita ka motiveeritud põhjendust töö vastuvõtmisest keeldumise kohta seoses töös esinevate oluliste puudustega, loetakse töö Tellija poolt vastuvõetuks. Sellest lähtuvalt on Töövõtjal õigus esitada Tellijale Lepingust tulenev viimane osamakse.

4.6 Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Töövõtjalt Tellijale üle töö vastuvõtmisel Tellija poolt. Omandiõigus tööle läheb Töövõtjalt Tellijale üle töö eest täielikul tasumisel Tellija poolt või Poolte omavahelisel kirjalikul kokkuleppel.

5. Töövõtja kohustused.

Töövõtja kohustub:

5.1 teostama ja Tellijale tähtaegselt üle andma käesoleva Töövõtuepingu punktis 3 kirjeldatud Töö;

5.2 sisestama hinnapakkumises määratud mahus pildi-. ja tekstimaterjali Tellija kodulehele.

5.3 korraldama Kodulehe töölepaneku Tellija serveris või virtuaalserveri teenusepakkujaserveris vahetult peale üleandmis-vastuvõtmise akti mõlemapoolset allkirjastamist.

5.4 üle andma Kodulehe, mis toetab kõiki üldlevinud ja enamkasutatavaid brausereid (Internet Explorer alates 7, Mozilla Firefox alates 3.6, Safari alates 5, Google Chrome 10), kui lepingus ei ole määratud teisiti.

5.5 kõrvaldama Kodulehel tekkinud programmeerimisvead garantiikorras vastavalt Tüüptingimuste punkt 1 tingimustele.

6. Tellija kohustused

Tellija kohustub:

6.1 esitama Töövõtjale Kodulehe valmistamiseks järgmise informatsiooni ja materjalid:

6.1.1 Tellijaga seotud graafilise ja imagoloogilise materjali ning informatsiooni (logod, fotod, üldise imagoga seotud graafiline materjal ning informatsioon).

6.1.2 Kõik Tellija poolt Töövõtjale üleantavad materjalid peavad olema järgmistes formaatides (nt. infokandjal CD, DVD, USB mälupulk, e-maili teel):

– tekstilised materjalid peavad olema formaadis doc, docx, txt, rtf, odt,

– pildimaterjal peab olema formaatides jpg, gif, bmp, png, pdf, ai, psd,

– logo peab olema saadetud vektorgraafikas ai formaadis.

6.1.3 Tellija kinnitab, et üleantavatele materjalidele ei ole nõudeid (sh. intellektuaalse omandi õiguseid) kolmandatelt isikutelt.

6.2 Töövõtja poolt valmistatud Töö vastu võtma, kui Koduleht vastab Lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustele;

6.3 tasuma Töövõtja esitatud arved Lepingu Töövõtulepingu punkti 4 tingimuste kohaselt.

7. Töövõtja õigused

7.1 Kui Tellija ei ole täitnud Töövõtulepingu Tüüptingimuste punktis 6.1 kirjeldatud päringuid, siis on Töövõtjal õigus Töövõtulepingu punkti 6.1 märgitud tähtaega ühepoolselt pikendada.

7.2 Juhul kui Tellija viivitab Lepingu punktis 6.2 kirjeldatud päringutele vastamisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, on Töövõtjal õigus Tellija poolse Lepingu rikkumise alusel Leping ühepoolselt lõpetada, nõudes tehtud tööde eest tasu Töölepingu punktis 4.1 märgitud Lepingu summa ulatuses.

8. Tellija õigused

8.1 Töö teostamise tähtaja ületamisel Töövõtja süül rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, on Tellijal õigus Leping ühepoolselt lõpetada, tehtud töid mitte vastu võtta, tehtud tööde eest tasu mitte maksta ning nõuda Töövõtjale tasutud summade tagastamist.

8.2 Nõuda leppetrahvi Töö üleandmisega viivitatud iga päeva eest 0,5 (null koma viis) % Lepingu punktis 4.1 toodud Lepingu maksumusest ning arvestada leppetrahvi suurus maha Töövõtjale makstavast tasust.

8.3 Tellijal on õigus Töövõtjaga kooskõlastatult kontrollida töö teostamise käiku, segamata seejuures vastavate tööde ja toimingute teostamist ja korraldamist ning sekkumata Töövõtja majandus-, korraldus-, juhtimis- või kutsetegevusse. Töövõtja on kohustatud andma Tellijale tema nõudmisel teavet töö teostamise käigu kohta.

9. Konfidentsiaalsus

9.1 Lepingupooled kohustuvad hoidma saladuses teineteiselt ükskõik, mis vormis saadud informatsiooni, millele seda avaldanud lepingupool on osutanud kui konfidentsiaalsele või mille konfidentsiaalsust võib mõistlikult eeldada, ning kasutama seda ainult Lepingu täitmiseks (konfidentsiaalsuskohustus).

9.2 Lepingupool on kohustatud hoidma saladuses teise lepingupoole poolt kasutatavaid töömeetodeid ning töös kasutatud protsesse ja süsteeme jmt., millised neid kasutav lepingupool on ise välja töötanud.

9.3 Konfidentsiaalsuskohustus ei hõlma informatsiooni:

a) mis on üldiselt kättesaadav või avalik;

b) mille avaldamiseks oli teise lepingupoole kirjalik nõusolek;

c) mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

9.4 Käesolevas punktis sätestatud õigused ja kohustused kehtivad tähtajatult peale lepingu lõppemist.

9.5 Töövõtjal on õigus viidata referentsina nii Tellijale kui talle tehtud tööle. Kui tööle viitamine sisaldab Töö täpsemat kirjeldust, võib seda teha ainult Tellija eelneval nõusolekul.

10. Autoriõigused

10.1 Töövõtja loovutab Töövõtulepinguga ja selles fikseeritud punkti 4.1 hinna raames Tellijale kõik autori varalised õigused tema poolt valmistatud Kodulehele ja selle tehnilisele/tarkvaralisele rakendusele alates Tüüptingimuste punkt 4 tingimuste täitmisest.

10.2 Pooled loevad käesoleva kokkuleppe autorilepinguks autoriõiguse seaduse kohaselt. Kodulehe materiaalse objekti omandiõigus kuulub alates Tüüptingimuste punkt 4 tingimuste täitmisest  Tellijale.

11. Vääramatud jõud

11.1 Pooled vabanevad Koostöölepingust, samuti Koostöölepingu alusel Poolte vahel sõlmitud mistahes muust lepingust tulenevate ja nendega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult perioodil, mil seda takistab vääramatu jõud. Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepinguliste kohustuste täitmine.

11.2 Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaolule kui alusele, et vabaneda õigusaktidest tulenevast või lepingulisest vastutusest endale võetud kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest.

11.3 Vääramatuks jõuks loevad Pooled ka tehnoloogilistest piirangutest tulenevaid takistusi, mis ei ole Poolte kontrolli all (nt teiste teenusepakkujate või arendajate tegevus).

12. Lõppsätted

12.1 Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult Lepingu lisadena ja kirjutatakse alla Tellija ja Töövõtja poolt.

12.2 Teateid edastatakse kirjalikult kasutades elektroonilisi kanaleid või paberkandjaid.

12.3 Tehtud Töö Tellija poolt võetakse vastu Tüüptingimuste punkti 4 alusel.

12.4 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

13. Lepingu kehtivus

13.1 Leping jõustub allkirjastamise päevast ja kehtib kuni Tellija ja Töövõtja on oma kohustused täitnud.

Töövõtulepingu tüüptingimuste Lisa 1

Tarkvara funktsionaalsed nõuded

WordPress sisuhaldussüsteemi võimalused

Põhivõimaluste kirjeldus:

 1. Sisuhaldussüsteem võimaldab Kodulehe struktuuri, sisulehtede ning kõikide lisamoodulite paindlikku haldamist.

 2. Otsingumootorisõbralikud omadused, mis aitavad saavutada kõrgema positsiooni otsingumootorite tulemustes.

 3. Külastusstatistika ning logid annavad ülevaate Kodulehel toimuvast.

 4. GPL litsents (sisuhaldussüsteemi lähtekood on vaba ning muudetav).

 5. Süsteemi on võimalik täiendada paljude vabavaraliste lisamoodulitega.
  Baasmoodulid ja tasulised moodulid lintsentsiga, mille aasta makse 64-164 eurot

 6. Failihaldur – võimaldab Kodulehele lisada erinevat tüüpi faile ning neid hallata.

Otsingumootorisõbralikkus

 1. Puhtad URL-id ning vabalt määratav aadressikuju igale lehele (näiteks www.firma.ee/teenused/kontakt)
 2. Igale lehele on võimalik määrata oma tiitel (<title>) ning märksõnad (meta keywords)

 3. XML sitemap otsingumootorite jaoks

Statistika

 1. Google Analytics integratsioon

Kasutajate ning õiguste haldus

 • Võimalus lisada Kodulehele täiendavaid kasutajaid (administraatoreid)

 • Parooli meeldetuletuse võimalus

Lisa 2

Lisateenuste hinnakiri

Lisafunktsionaalsuse programmeerimine 72 €/h
Kujundustööd 52 €/h
Andmete sisestamine kodulehele 32 €/h
Konsultatsioon 62 €/h

Lisamoodulid
Lisaks põhipaketile on kodulehele võimalik juurde tellida alljärgnevaid lisamooduleid:

Keele moodulid
Keelemoodul aastase lintsentsiga
67 €

Manused
Manuste moodul võimaldab lehtedele lisada piiramatul hulgal manuseid (attachment), millest luuakse automaatselt lehe lõppu allalaadimislinkide nimekiri.
62 €

Uudised

Uudiste moodul võimaldab sisestada uudiseid korraga ühte kategooriasse ning kuvada ühel või erinevatel lehtedel uudiste nimekirja ja sisu. Tüüpiliselt on uudised kuvatud kujul: kuupäev, pealkiri ja lühikirjeldus, mille pealkirja lingilt pääseb edasi juba uudise põhiteksti sirvima.
62 €

Pildigalerii
Pildigalerii võimaldab igale sisulehele lisada pildigaleriid. järgmiselt:
– sisuhaldustarkvara teeb vajalike suurustega pildid kodulehe jaoks ise valmis;
– väikeseid pilte (thumbnaile) on võimalik vaadata suurelt nii üksikult kui ka slaidshow-na;
– igale pildile saab lisada kommentaari;
– pilte on võimalik omavahel sorteerida nii failinime kui ka kirjelduse järgi;
– võimalik on kasutada ühe pildigalerii kõiki pilte teises galeriis ilma, et peaks uuesti kõiki pilte üles laadima hakkama;
72 €

Otsing
Otsingu moodul võimaldab märksõna järgi otsida kõikidest sisuelementidest (näiteks sisulehed, uudised jne.) soovitud infot.
320 €

Vormimoodul
Vormimoodul võimaldab igale sisulehele eraldi lisada lihtsat isehallatavat veebivormi (näiteks tagasiside vormi) koos CAPTCHA kontrolliga. Keerulisemate ja dünaamiliste veebivormide kohta uuri lähemalt meie projektijuhilt.
72 €

Lisakeel
Lisakeele moodul on ühe täiendava lisakeele hind. Sisuhaldustarkvara tõlkemooduli abil saab vajadusel lingi nimesid tõlkida teise keelde. Hind sisaldab lisakeele tekstide sisestamise võimaluse tekitamist, kui Lepingus ei ole määratud teisiti.
NB! Hind ei sisalda tõlketeenust ega tekstide sisestamist.
72 €/keel aastane lintsents

Külalisteraamat
Külastajatel on võimalus vaadata teiste sisestatud kommentaare ning oma kommentaare lisada koos
CAPTCHA kontrolliga. Kodulehe administraatoril on võimaluse ebasobivate kommentaaride kustutamiseks.
al. 72 €

Bännerisüsteem
Bannerisüsteem võimaldab veebilehele lisada reklaambännereid. Bännereid on võimalik lisada kodulehe erinevatesse kohtadesse (näiteks päis, küljeriba, alus). Iga reklaambänneri kohta on võimalik vaadata vaatamiste ja klikkide statistikat.
320 €

Gallup
Gallup’i moodul võimaldab lisada kodulehele ühte lihtsat küsitlusvormi. Küsimusi ja vastuseid saab kodulehe haldaja ise muuta. Kodulehe haldajal on võimalus näha ka vastuste statistikat.
320 €

Lihtne asukohakaart
Lisame kodulehele lihtsa Regio või tallinn.ee asukohakaardi.
96 €/kaart

Google Maps asukohakaart
lisame kodulehele Google Maps asukohakaardi koos ühe asukoha punktiga. Laiendatud kujul on võimalik juurde lisada rohkem asukoha punkte koos täiendava infoga.
al. 78 €/kaart

Kommenteerimissüsteem
võimaldab külastajatel kommenteerida sisulehti, uudiseid jms.
98 €/

Sisselogimissüsteem
kasutaja nime ja parooli küsimine kodulehe külastajalt, mis võimaldab ligipääsu peidetud sisulehtedele või täiendavale funktsionaalsusele. Moodul sisaldab kasutaja iseseisvat registreerimise võimalust (kasutaja nimi ja parool) ning automaatset parooli meeldetuletust kasutaja e-postile.
al. 564 €

Foorum
võimaldab kodulehe haldajal luua teemakategooriaid ning kodulehe kasutajatel alamteemasid kommenteerida koos CAPTCHA kontrolliga.
al. 528 €

Kalender
kodulehe haldur saab lisada erinevaid sündmuseid – kuupäev, kellaaeg, sündmuse nimi ja sündmuse tekst.
al. 796 €

Lihtne uudiskiri
kodulehe kasutajatel on võimalik liituda e-posti nimekirjaga ning perioodiliselt saada kodulehe haldajalt uudiskirju. Kodulehe haldaja saab luua e-posti aadressidest kirjagruppe, koostada uudiskiri ning saata soovitud kuupäeval uudiskirjad laiali.
al. 196 €

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest. Lepingut sõlmides või kinnitades tellimust annab klient nõusoleku andmete töötluseks. Vastutav töötleja võrgukodu vastutav töötleja on Turundus OÜ. Meie kontaktandmed on: Turundus OÜ Tartu mnt 133, 10112 Tallinn Telefon: (+372) 5549 021 E-post: info@turundus.eu Võrgukodu: www.turundus.eu 

Turundus OÜ on õigus vähemalt kord aastat tõsta hinda!